CLAUZA DE DECONTARE DIRECTA

Condiții de asigurare pentru Clauza suplimentară privind Decontarea Directă, atașată polițelor de asigurare de răspundere civilă auto

INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile prezentei clauze şi în schimbul unei prime suplimentare, Asigurătorul oferă servicii de decontare directă propriilor Asiguraţi RCA pentru daunele produse vehiculului asigurat prin accidente de vehicule de către terțe persoane vinovate, cu asigurare RCA valabila la data accidentului.
Clauza suplimentară privind Decontarea Directă este valabila numai în cazul în care este atașata contractului de asigurare de răspundere civilă auto încheiat pentru vehicul, ea neputând fi achiziționată independent de acesta.

RISCURI ACOPERITE

În baza prezentei clauze, Asigurătorul, prin mecanismul de decontare directă, acordă despăgubiri către propriul asigurat RCA în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA. Prin decontare directă se acordă despăgubiri doar pentru:

     → prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză;
     → costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau documente emise în condiţiile legii;
     → prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate;
     → cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate;
     → cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând asiguratului, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de Asigurat în vederea reparării vehiculului, cel/cea/mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul asiguratului, după caz, dacă repectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii.

CONDITII DE APLICARE A CLAUZEI SUPLIMENTARE DE DECONTARE DIRECTA

Decontarea directă între Asigurătorii RCA este aplicabilă numai la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

    → accidentele auto se produc pe teritoriul României;
    → vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate / înregistrate în România;
    → prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
    → ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
    → prejudiciile exclud vătămările corporale.
Decontarea directă nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

EXCLUDERI

Asigurătorul nu acoperă situațiile excluse de către legislația în materie de asigurări RCA care se regăsește postată pe site-ul Asigurătorului la următoarea adresa: www.axeria-iard.ro.
Prezenta Clauză privind decontarea directă se poate achiziţiona de către Asigurat doar odată cu încheierea asigurării RCA, fiind parte a acesteia. Astfel, prezenta clauză îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea, din orice motive, a asigurării RCA. Prezenta clauză nu poate fi denunţată sau reziliată separat.
În cazul în care Asiguratul datorează prime sau rate de primă la data plăţii despăgubirii, Asiguratorul poate reţine din despăgubire atât primele/ratele de primă a căror scadenţă a fost depăşită, cât şi ratele scadente viitoare aferente contractului/poliţei de asigurare la care este anexată prezenta clauză.
axeria iard - calculator rca-logo

Axeria-Iard © 2023 – Toate drepturile rezervate – design by MCGM Web Design